UNIVERSITY OF WISCONSIN River Falls

CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP ANH NGỮ

Câu Hỏi Thường Gặp

1.  Tôi n?p ??n h?c Ch??ng trình ELT c?a UWRF b?ng cách nào?
B?n nên liên l?c v?i v?n phòng Tuy?n Sinh Qu?c T?   H? s? có th? h? tr? b?n trong quá trình n?p h? s?. 

 

2.   H?n chót n?p h? s? cho Ch??ng Trình ELT là khi nào?

H?n n?p h? s? là tr??c ngày 01 tháng 6 cho h?c k? mùa Thu và tr??c ngày 01 tháng 11 cho h?c k? mùa Xuân.

 

3.     Tôi s? h?c Ch??ng Trình ELT trong th?i gian bao lâu?
Th?i gian b?n h?c Ch??ng trình ELT tùy thu?c vào trình ?? ti?ng Anh và m?c ?? ch?m h?c c?a b?n.  M?t s? sinh viên ch? m?t m?t h?c k? cho ch??ng trình ELT nh?ng c?ng có m?t sinh viên khác ph?i m?t vài h?c k? h?c toàn th?i gian c?a ch??ng trình ELT kèm theo m?t h?c k? chuy?n ti?p.

 

4.      Tôi có th? theo h?c các l?p ? tr??ng ??i h?c khác khi ?ang tham gia ch??ng trình ELT không?
Câu tr? l?i cho câu h?i này tùy thu?c vào ph?n thi x?p l?p c?a b?n ??i v?i ch??ng trình ELT.  Sinh viên ? các c?p ?? d??i trung c?p, trung c?p và cao c?p theo h?c toàn th?i gian ? các l?p trong ch??ng trình ELT và không theo l?p h?c nào khác ? UWRF.  Sinh viên ? c?p ?? chuy?n ti?p ???c phép tham gia các khóa h?c khác ? UWRF tùy theo quy?t ??nh c?a ng??i h??ng d?n c?a h?.

 

5.      Tôi có ???c nh?n tín ch? c?a ??i H?c cho các l?p h?c ELT hay không?
B?n s? nh?n tín ch? cho các khóa h?c ELT, và các ?i?m s? này s? ???c ghi nh?n trong b?ng ?i?m c?a UWRF và s? có ?nh h??ng ??n ?i?m s? trung bình c?a b?n.  Tuy nhiên, các khóa h?c ELT s? không ???c tính vào các ch? tiêu t?t nghi?p t?i tr??ng UWRF.

 

6.     Tôi có c?n ph?i thi l?y ch?ng ch? TOEFL hay IELTS l?i l?n n?a hay không? 
M?t khi b?n hoàn t?t ch??ng trình ELT thành công, b?n s? không c?n ph?i n?p ?i?m c?a m?t k? thi nào khác ?? b?t ??u các l?p h?c ??i c??ng t?i UWRF.