UNIVERSITY OF WISCONSIN River Falls

CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP ANH NGỮ

Quy Trình Xếp Lớp ELT

K? Thi X?p L?p

T?t c? sinh viên nào v?n ch?a ?áp ?ng ???c ?i?m s? v? s? thông th?o ngôn ng? c?a UWRF s? ph?i tham d? k? thi x?p l?p ELT trong th?i gian ??nh H??ng cho Sinh Viên Qu?c T?.  C?n c? vào k?t qu? c?a k? thi, sinh viên s? tham d? vào m?t trong nh?ng c?p ?? sau: 

 

 

 Trung c?p
*  16 tín ch?
*  22 gi? h??ng d?n
*  Hoàn t?t c?p ?? c?n c? vào k? thi x?p l?p và ?? xu?t c?a giáo viên

 

 Cao c?p
*  16 tín ch?
*  22 gi? h??ng d?n
*  Hoàn t?t ch??ng trình ELT c?n c? vào k? thi x?p l?p và ?? xu?t c?a giáo viên

 

 Chuy?n ti?p
*  K?t h?p các khóa h?c ESL và khóa h?c ??i H?c ??i c??ng
*  Hoàn t?t ch??ng trình ELT c?n c? vào ?? xu?t c?a giáo viên và ?i?m s? bài t?p

 

Sinh viên s? tham d? ch??ng trình ELT trong th?i gian bao lâu?

 

Th?i gian mà sinh viên theo h?c ch??ng trình ELT tùy thu?c vào trình ?? ti?ng Anh và m?c ?? ch?m h?c c?a h?.  M?t s? sinh viên ch? m?t m?t h?c k? cho ch??ng trình ELT nh?ng c?ng có m?t s? sinh viên khác ph?i m?t vài h?c k? h?c toàn th?i gian c?a ch??ng trình ELT kèm theo m?t h?c k? chuy?n ti?p.