UNIVERSITY OF WISCONSIN River Falls

PRZEJŚCIOWY PROGRAM SZKOLENIOWY

PRZEJŚCIOWY PROGRAM SZKOLENIOWY

 
Wspania?e nauczanie. ?wietne wyniki.

Witamy w Wisconsin i w naszym przej?ciowym programie 
szkoleniowym dla studentów ze znajomo?ci? j?zyka 
angielskiego jako obcego, zorganizowanym przez 
Uniwersytet Wisconsin -River Falls…
To ?wietne miejsce do nauki j?zyka angielskiego!

Nasza misja

Misj? przej?ciowego programu szkoleniowego z 
j?zyka angielskiego (ELT) jest pomoc studentom 
obcoj?zycznym w procesie rozwoju i utrwalania 
wiedzy i umiej?tno?ci j?zykowych niezb?dnych do 
osi?gni?cia celów naukowych, zawodowych oraz 
osobistych. Przej?ciowy program szkoleniowy 
zapewnia warunki wspieraj?ce proces nauczania 
oraz przyczynia si? do g??bszego poznania i 
zrozumienia tutejszego spo?ecze?stwa i kultury.


Dlaczego warto wybra? program ELT-   Ma?e grupy
-   Profesjonalni wyk?adowcy jezyka angielskiego
jako obcego
-   Wiele mo?liwo?ci doskonalenia j?zyka
angielskiego, np. w ramach programów Global
Partners czy Rodziny goszcz?cej
-   Uko?czenie programu przej?ciowego zapewnia
przyj?cie na uniwersytet bez dodatkowego
zdawania egzaminów j?zykowych TOEFL czy IELTS


W klasie


Celem programu przej?ciowego jest usprawnienie 
umiejetno?ci naukowych studentów. Cel ten jest 
realizowany poprzez ró?norodne formy aktywno?ci 
do których nale??:

-   Uczestnictwo w dyskusjach klasowych i
prezentacjach
-   ?wiczenie umiej?tno?ci robienia notatek
-   Rozwój umiej?tno?ci czytania ze zrozumieniem
-   Zdobywanie umiej?tno?ci pisania na poziomie
akademickim
-   Rozwój umiej?tno?ci krytycznego my?lenia
-   Rozbudowywanie s?ownictwa

Uniwersytet Wisconsin –River Falls oferuje program 
przej?ciowy na trzech poziomach: ?rednim- 
pocz?tkuj?cym, ?rednim i zaawansowanym. 
Studenci s? kierowani na poszczególne poziomy 
w oparciu o procedury umieszczania w programie.


?ycie na kampusie oraz dodatkowe zaj?cia


Wa?n? cz??ci? do?wiadczenia studentów zza 
granicy jest poznawaie ludzi i zwyczajów 
Stanów Zjednoczonych. Uniwersyteckie biuro 
studenckie oferuje wiele mo?liwo?ci w??czenia 
si? w ?ycie na kampusie i w lokalnym ?rodowisku.