UNIVERSITY OF WISCONSIN River Falls

Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

 1.  Jak z?o?y? podanie na przej?ciowy program
    szkoleniowy z j?zyka angielskiego?


    Prosimy o kontakt z dziekanatem dla studentów
    zza granicy. Mo?na tam uzyska? pomoc w
    wype?nieniu podania.

2.   Jakie s? terminy sk?adania poda? o
    przyj?cie do programu przej?ciowego?


    Podania nale?y sk?ada? do 1 czerwca na
    semestr jesienny oraz do 1 listopada na
    semestr wiosenny.

3.   Jak d?ugo trwa nauka w programie przej?ciowym?

    Zale?y to od znajomo?ci j?zykowej studenta
    oraz jego ochoty do nauki. Niektórym studentom
    wystarcza jeden semestr, inni za? potrzebuja
    kilku semestrów w programie przej?ciowym, po
    których nastepuje poziom przej?ciowy.

4.   Czy mog? uczestniczy? w innych zaj?ciach b?d?c
    w programie przej?ciowym?


    To zale?y od poziomu w programie przej?ciowym.
    Studenci na poziomach: ?rednim –pocz?tkuj?cym,
    ?rednim i zaawansowanym uczestnicz? tylko  w zaj?ciach
    w ramach programu przej?ciowego. Studenci na poziomie
    przej?ciowym maj? mo?liwo?? uczestnictwa w zaj?ciach
    akademickich po wcze?niejszym otrzymaniu akceptacji
    planów od swojego doradcy.

5.   Czy otrzymam kredyty za nauk? w programie przej?ciowym?

    Tak. Kredyty zdobyte  w programie przej?ciowym znajd?
    si? na oficjalnym transkrypcie z uniwersytetu i b?d?
    mie? wp?yw na ?redni? ocen. Nie s? one natomiast
    cz??ci? wymogów dotycz?cych uko?czenia studiów na
    naszym uniwersytecie.

6.   Czy b?d? musia?/a  znów podchodzic do egzaminu TOEFL
    lub IELTS?


    Po pozytywnym zako?czeniu programu przej?ciowego
    studenci nie musz? przyst?powa? do jakichkolwiek
    egzaminów j?zykowych aby rozpocz?? studia na naszym
    uniwersytecie.